ETF beleggen | Wat zijn ETFs/Trackers? (2024)

Een ETF, ook wel tracker genoemd, staat voor: Exchange Traded Fund. Het is een product dat een index, grondstof, obligatie of een samenstelling aan producten volgt. In tegenstelling tot sommige andere fondsen worden ze net als aandelen op de markt verhandeld. Het doel van een ETF is dat de prestatie van het product zo dicht mogelijk bij de waarde ligt van de onderliggende producten. Zo volgt een index tracker bijvoorbeeld de AEX of S&P500. Het belangrijkste voordeel is het vermogen om jouw beleggingsportfolio met gemak en tegen een betaalbare prijs te diversifiëren.

De onderliggende waarde van een ETF kan verschillen. Dit kan bijvoorbeeld een selectie van aandelen binnen een bepaalde sector zijn, een selectie van obligaties of zelfs de waarde van grondstoffen. Als gevolg hiervan verschillen ETF's ook op het gebied van diversificatie. Wil je jouw portefeuille diversifiëren en zo het risico beperken? Dan is een goed gespreide ETF het ideale product voor jou.

Hoe werkt een ETF?

Waar je met een aandeel eigenaar wordt van een stukje van een bedrijf, koop je met een tracker een product dat slechts de waarde van onderliggende producten volgt.Om de prestaties zo min mogelijk af te laten wijken, moet de uitgever van de ETF een portefeuille opbouwen met vergelijkbare posities. Het belangrijkste hierin is om de weging van de producten te controleren. Daarnaast monitoren ze wijzigingen die gevolgen hebben voor de portefeuille. In tegenstelling tot reguliere ETF's, waar de waarde vergelijkbaar is met de waarde van de onderliggende activa, is het ook mogelijk om leveraged ETF's te kopen. Wanneer een hefboomwerking van toepassing is, betekent dit dat je bij de uitgevende partij geld leent om meer in de onderliggende producten te beleggen dan het door je geïnvesteerde bedrag. Deze leveraged ETF’s kunnen relatief ingewikkeld zijn en zijn gericht op korte termijn resultaten. Zij kunnen zeer hoge risico’s en kosten met zich meebrengen en zijn daarom minder geschikt voor de beginnende belegger.

ETF beleggen | Wat zijn ETFs/Trackers? (1)

Welke soorten ETF’s bestaan er?

Er zijn verschillende soorten ETF's, die kunnen worden gebruikt voor verschillende beleggingsstrategieën. Hieronder enkele voorbeelden van meer populaire soorten ETF's:

 • Index-ETF's zijn veelvoorkomend. Dit type ETF probeert indexen te volgen. Een voorbeeld is de S&P 500.
 • Obligatie ETF's beleggen uitsluitend in obligaties. De obligaties waarin wordt belegd, kunnen overheden, bedrijven en gemeenten zijn.
 • Commodity ETF's zijn ontworpen om de prestaties van grondstoffen, zoals goud of ruwe olie, te volgen.
 • Industrie-ETF's volgen een industrie als geheel, bijvoorbeeld technologie, olie of farmaceutische producten.
 • Inverse ETF's zijn ontworpen om te profiteren van aandeeldalingen door aandelen te shorten.

Het verschil tussen een ETF en een beleggingsfonds

Een ETF is te vergelijken met een beleggingsfonds. Ook met een dergelijk fonds koopt men namelijk een samenstelling aan producten of andere onderliggende waarden. Het grote verschil tussen een tracker ETF en een beleggingsfonds is het beheer. Een beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsmanager, die de onderliggende producten analyseert en actief een bovengemiddeld resultaat probeert te behalen. Hierom vinden er vaker aan- en verkopen plaats binnen een beleggingsfonds. De beheerder van een ETF probeert slechts de waarde van de onderliggende producten te volgen, in plaats van het ''verslaan'' van de markt. Door dit verschil zijn de kosten van een beleggingsfonds wel vaak hoger.

Wat zijn de voordelen van ETF’s?

ETF's zijn voor veel beleggers voordelig. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn de handelsflexibiliteit, brede marktblootstelling en relatief lage kosten.

 • Flexibiliteit: Zoals gezegd handelen ETF's als aandelen, waardoor ze flexibeler zijn in vergelijking met traditionele beleggingsfondsen. Ze kunnen op elk moment van de handelsdag worden verhandeld en je kan verschillende bestellingen plaatsen, zoals markt, limiet, stop loss en stoplimiet. Je kan ze ook kopen op marge of short verkopen.
 • Breed marktbereik: daarnaast zijn ze in staat een brede marktdekking te bereiken, aangezien ze bestaan uit een verzameling producten. Daarom helpen ETF's bij risicobeheer door diversificatie.
 • Lage kosten: ten slotte worden ETF's doorgaans passief beheerd. Hierdoor hebben ze lagere kosten in vergelijking met actief beheerde fondsen.

Wat zijn de nadelen van ETF’s?

Hoewel ETF's vele voordelen hebben, zijn er ook nadelen, net als bij elk ander financieel product.

 • Liquiditeitsvoorwaarden: Net als aandelen varieert de liquiditeit tussen verschillende ETF's. Als een ETF die je interesseert niet erg liquide is, wordt deze niet vaak verhandeld en kan je moeilijkheden ondervinden om jouw positie op het gewenste tijdstip en de gewenste prijs te sluiten. Vaak is de spreiding tussen de bied- en laatkoersen een indicatie van de liquiditeit. Over het algemeen, als er een grote spreiding is, kan dit een teken zijn dat de ETF illiquide is.
 • Onkostenratio: dit zijn de jaarlijkse bedrijfskosten. Ze verschillen van de kosten die de broker rekent om te kunnen handelen, maar hebben wel een soortgelijk effect. Hoe hoger de kostenratio, hoe lager het rendement.
 • Vergelijkbare producten: ETF's lijken erg op Exchange Traded Notes (ETN's) en leveraged ETFs. Ze zijn echter verschillend en kennen ook verschillende risico's. Vanwege de overeenkomsten worden ze vaak met elkaar verward.

Wat is het risico van beleggen in ETF’s

Investeren via ETF’s kan voordelig zijn maar het is niet zonder risico. Bij DEGIRO zijn wij open en transparant over de risico’s die gepaard gaat met beleggen. ETF’s worden niet actief beheerd. Het risico hiervan is dat niet geanticipeerd kan worden op veranderingen zoals overname van een bedrijf of een wijziging in de indexsamenstelling. Hoewel ETF's uit een verzameling producten bestaan, zodat dat element gediversifieerd is, kan ook de timing van jouw investering een aanzienlijke invloed op jouw rendement hebben. In plaats van een eenmalig bedrag in één keer te beleggen, waardoor je op een bepaald moment wordt blootgesteld aan de kosten van jouw effecten, kan je ervoor kiezen om geleidelijk over een langere periode te beleggen. Door te beleggen in kleinere bedragen, bijvoorbeeld op maandelijkse of driemaandelijkse basis, ben je minder blootgesteld aan de prijs die wordt betaald op het moment van belegging, maar wordt de belegging gemiddeld genomen over een langere periode. Deze methode wordt Dollar Cost Averaging genoemd. Voordat je begint met beleggen, zijn er een aantal factoren belangrijk om te overwegen. Het helpt om vast te stellen hoeveel risico je bereid bent te nemen en welke producten het beste bij je past. Daarnaast is het niet raadzaam om geld te beleggen dat je wellicht op korte termijn nodig heeft, of om posities in te nemen die financiële moeilijkheden kunnen opleveren.

Kosten van beleggen in ETF's

In ruil voor het onderhoud van het product rekent de uitgever een vergoeding. Deze is doorgaans in de prijs van de ETF geïntegreerd. Vanwege het feit dat het zogenaamde passief beheerde producten zijn, zijn de beheerkosten laag, meestal tussen de 0,2% en 0,6%. Voorafgaand aan de aankoop kan je deze prijs en meer informatie over het product in het prospectus vinden.

Naast de geïntegreerde beheerdersvergoeding, is het ook mogelijk dat je transactiekosten aan jouw broker betaalt wanneer je ETF's koopt of verkoopt.

Beleggen in ETF’s in verschillende marktomstandigheden

Gedurende de dag gaan de koersen van ETF’s op en neer als beleggers ze kopen of verkopen. Naast het risico van diversificatie en timing zoals hierboven genoemd, zijn er nog een paar factoren waar je voor op moet letten bij het beleggen in ETF’s in verschillende marktomstandigheden:

 • Volatiliteit: volatiele periodes of grote beursgebeurtenissen kunnen sterke koersschommelingen veroorzaken voor de onderliggende effecten van een ETF.
 • Lage volumes: ETF’s zijn populair en daarom zijn er veel nieuwe ETF’s beschikbaar. Dit kan leiden tot een laag handelsvolume. Hierdoor kan het moeilijk zijn voor beleggers om een ETF met een laag volume gemakkelijk te kopen of verkopen.
 • Marktimpact: sommige ETF’s vertrouwen op ongeteste portefeuillemodellen die mogelijk niet goed presteren in verschillende omstandigheden. Hierdoor kunnen extreme in- en uitstromen ontstaan die de stabiliteit van de markt negatief kunnen beïnvloeden.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. Je kan (een deel van) jouw inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij jouw kennis en ervaring.

As a seasoned financial expert and enthusiast in the field of investments, particularly Exchange Traded Funds (ETFs), I draw upon my extensive experience and knowledge to provide a comprehensive overview of the concepts discussed in the article.

Exchange Traded Funds (ETFs): An Expert Overview

ETFs, commonly known as trackers, stand for Exchange Traded Funds. These financial products track the performance of an index, commodity, bond, or a combination of assets. Unlike some other funds, ETFs are traded on the market just like stocks. The primary objective of an ETF is to closely mimic the value of the underlying assets. For instance, an index tracker follows indices like the AEX or S&P500.

One of the key advantages of ETFs is their ability to facilitate easy and affordable diversification of investment portfolios. The underlying assets of an ETF can vary, encompassing a selection of stocks within a specific sector, a range of bonds, or even the value of commodities. This diversity among ETFs extends to their level of diversification.

How ETFs Work: A Deeper Dive

Unlike owning a share, where you become a partial owner of a company, investing in an ETF involves purchasing a product that merely mirrors the value of underlying assets. To minimize performance deviation, the ETF issuer constructs a portfolio with similar positions, with careful attention to the weighting of the assets. Additionally, they monitor changes that may impact the portfolio.

In contrast to regular ETFs, which aim to mirror the value of underlying assets, leveraged ETFs allow investors to borrow money from the issuing party to invest more than the initially invested amount. Leveraged ETFs can be intricate, oriented towards short-term results, and carry high risks and costs, making them less suitable for novice investors.

Types of ETFs: A Diverse Landscape

There are various types of ETFs catering to different investment strategies:

 1. Index ETFs: Commonly used, these ETFs aim to replicate indices like the S&P 500.
 2. Bond ETFs: Exclusively investing in bonds issued by governments, companies, or municipalities.
 3. Commodity ETFs: Designed to track the performance of commodities like gold or crude oil.
 4. Industry ETFs: Follow entire industries such as technology, oil, or pharmaceuticals.
 5. Inverse ETFs: Structured to profit from stock declines by shorting shares.

ETFs vs. Investment Funds: Understanding the Difference

While ETFs share similarities with investment funds in terms of investing in a basket of assets, the crucial distinction lies in management. Unlike investment funds managed actively by a fund manager striving for above-average returns, ETFs aim to track the value of underlying assets passively, resulting in lower costs.

Advantages and Disadvantages of ETFs: Weighing the Pros and Cons

Advantages:

 • Flexibility: ETFs trade like stocks, offering flexibility in trading throughout the day with various order types.
 • Broad Market Exposure: Diversification across a range of assets aids in risk management.
 • Low Costs: Typically passively managed, ETFs incur lower fees compared to actively managed funds.

Disadvantages:

 • Liquidity Conditions: Varying liquidity among ETFs can affect ease of trading and closing positions.
 • Expense Ratios: Annual operational costs impact returns; higher expense ratios lead to lower yields.
 • Similar Products Confusion: ETFs, ETNs, and leveraged ETFs may be confused due to similarities, each with distinct risks.

Risks of Investing in ETFs: A Cautionary Note

Investing in ETFs offers advantages but isn't without risks. Passive management may limit the ability to anticipate changes, and the timing of investments can significantly influence returns. Techniques like Dollar Cost Averaging mitigate risks by spreading investments over time.

Costs of Investing in ETFs: A Closer Look

In exchange for maintaining the product, the issuer charges a fee integrated into the ETF's price. As passive products, ETFs generally have lower management costs, typically ranging from 0.2% to 0.6%. Additionally, transaction fees to the broker may apply during ETF buying or selling.

Investing in ETFs in Different Market Conditions: Additional Considerations

Market dynamics impact ETF prices throughout the day, and factors like volatility, low volumes, and market impact must be considered. Volatile periods or major market events can cause substantial fluctuations in underlying asset values.

Conclusion: Informed Decision-Making in ETF Investments

Before delving into ETF investments, prospective investors should carefully consider factors such as risk tolerance, investment goals, and product knowledge. While ETFs offer benefits like flexibility and low costs, potential downsides include liquidity issues and expense ratios. This information is intended for educational purposes, and individuals are advised to make investment decisions based on their understanding and experience, acknowledging the inherent risks in investing.

In conclusion, the article provides a thorough understanding of ETFs, spanning their types, advantages, disadvantages, risks, costs, and considerations for investing in different market conditions.

ETF beleggen | Wat zijn ETFs/Trackers? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 5623

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.